REGULAMIN WYKORZYSTYWANIA I KUPOWANIA VOUCHERÓW

Regulamin wchodzi w życie dnia 3 października 2023 r.

 I. DEFINICJE

 1. Wystawca – Wystawcą Voucherów jest Wystawca Osteopatia i Fizjoterapia Piotr Kucharuk z siedzibą w Białej Podlaskiej pod adresem: ul Reformacka 5, 21-500 Biała Podlaska.
 2. Serwis Internetowy Wystawcy – Serwis internetowy pod adresem: osteopatiabp.pl
 3. Regulamin wykorzystywania i kupowania  voucher'ów – regulamin serwisu internetowego pod adresem https://www.osteopatiabp.pl/index.php/regulamin-voucher
 4. Nabywca – osoba fizyczna nabywająca Vocher od Wystawcy.
 5. Klient / Posiadacz vouchera – osoba korzystająca z usług świadczonych w gabinecie, w tym poprzez realizację Voucherów.
 6. Voucher – dokument wydawany przez Wystawcę, uprawniający jego posiadacza do korzystania z usług dostępnych w Wystawcy w określonym czasie (ograniczony termin ważności). Wyróżnia się tylko Vouchery Podarunkowy, które wydawane są na okaziciela bez imienia i nazwiska. Voucher nie jest środkiem płatniczym i nie podlega wymianie na gotówkę.
 7. Voucher Podarunkowy – bon towarowy, traktowany jako bezgotówkowy środek płatniczy
  za realizację wybranej usługi lub dostarczenie wybranego towaru.
 8. Usługa – dostępny w Serwisie internetowym przedmiot Umowy zawartej na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykorzystywania oraz zakupu voucherów oferowanych przez Osteopatię i Fizjoterapię Piotr Kucharuk. Ma na celu zapewnienie jasnych
  i przejrzystych informacji dotyczących procesu zakupu, warunków wykorzystania, oraz zasad dotyczących rezerwacji i realizacji usług oferowanych przez nasz gabinet. Przed dokonaniem zakupu vouchera, zachęcamy do dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem,aby w pełni zrozumieć prawa i obowiązki związane z jego nabyciem i wykorzystaniem.
 2.  Osteopatia i Fizjoterapia Piotr Kucharuk oferuje w ramach swojej oferty sprzedaż voucherów podarunkowych uprawniających ich posiadaczy do skorzystania z usług z zakresu osteopatii, fizjoterapii oraz uroginekologii na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Zakup vouchera stanowi akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 4. Voucher może być realizowany wyłącznie na usługi w gabinecie przy ulicy Reformackiej 5
  w Białej Podlaskiej.
 5. Voucher nie dotyczy zabiegów objętych okresowymi promocjami i zniżkami o których Wystawca informuje na swojej stronie internetowej.
 6. Promocje nie łączą się.
 7. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
 8. Voucher jest traktowany jako środek płatniczy.
 9. Voucher nie może zostać zamieniony na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.
 10. Od momentu przekazania Vouchera podarunkowego nabywcy, Wystawca ani jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jego zniszczenie czy utratę.
 11. Nie ma możliwości wystawia duplikatów Voucherów.
 12. Ważność vouchera zawarta jest w informacjach na nim wydrukowanych.
 13. Wystawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług w przypadku, kiedy informacje wydrukowane na blankiecie lub hologramy są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwość co do ich autentyczności. W takim przypadku voucher uznany zostanie za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania vouchera zastępczego.
 14. Voucher można wykorzystać podczas tylko jednej wizyty.
 15. Voucher można zamówić przez Internet oraz telefonicznie. Opłatę należy uiścić w formie przelewu przed wcześniejszym kontaktem e-mail.
 16. W przypadku vouchera wysłanego drogą elektroniczną grafika może różnić się od wersji drukowanej. Dodatkowo voucher będzie zawierał specjalny kod świadczący o jego autentyczności.
 17. Każda próba podrobienia voucherów, próby wykorzystania tego samego vouchera wielokrotnie przez innych użytkowników będzie zgłaszana natychmiastowo na policję jako forma oszustwa.

 

III. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Posiadacz vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rejestracji terminu usługi pod wskazanym numerem telefonu. Celem umówienia wizyty na konsultacje lub zabiegi
  z zakresu osteopatii lub fizjoterapii należy dzwonić pod numer telefonu: +48 607 434 658 w przypadku konsultacji lub zabiegów fizjoterapii uroginekologicznej pod numer telefonu: +48 505 816 725
 2. Posiadacz vouchera zobligowany jest do poinformowania o fakcie posiadanie Vouchera przy rezerwacji wizyty.
 3. Voucher niewykorzystany w terminie jego ważności traci ważność. Wystawca nie jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego Vouchera.
 4. Za termin ważności rozumie się termin umówienia wizyty, znaczy, że: umówienie wizyty powinno nastąpić w terminie ważności Vouchera.
 5. W przypadku braku możliwości odbycia wizyty w terminie ważności Vouchera Wystawca zastrzega sobie prawo do umówienia właściciela vouchera na wizytę po terminie jego ważności. Voucher zakupiony w ramach naszej oferty może być przekazywany innym osobom. Posiadacz vouchera ma prawo przekazać go innej osobie, która może skorzystać z usługi na warunkach określonych w voucherze. Przekazanie vouchera nie wymaga dodatkowych formalności, jednak należy pamiętać, że wszystkie warunki oraz
 6. Ograniczenia czasowe zawarte w voucherze pozostają bez zmian i są wiążące dla nowego posiadacza.

 

IV. REZERWACJA

 1. Klient ma prawo do odwołania zaplanowanej wizyty z wykorzystaniem vouchera.
  W przypadku odwołania wizyty na co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem, voucher zachowuje swoją ważność i może być wykorzystany w innym terminie. Jeśli odwołanie nastąpi później niż 24 godziny przed planowaną wizytą, voucher traci ważność.
 2. Prosimy o kontakt w przypadku konieczności odwołania wizyty, aby móc odpowiednio zarządzać naszym harmonogramem i zapewnić najlepszą obsługę wszystkim klientom.
 3. Możliwa jest tylko jedna zmiana terminu odbycia wizyty, w innym przypadku termin drugiej wizyty uważa się za termin nieodwołalny.
 4. Kadra medyczna świadcząca usługi w postaci konsultacji i zabiegów zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zabiegu, jeśli po przeprowadzeniu wywiadu medycznego okaże się, że istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu. W takim przypadku uważa się voucher za zrealizowany.
 5. Jeśli przeciwwskazania do wykonania zabiegu nie pozwalają na wykonania innego zabiegu; nie jest możliwy jego zwrot.
 6. Kadra medyczna zastrzega sobie możliwość zmiany osoby wykonującej zabieg (w przypadku umawiania wizyt do konkretnej osoby), z przyczyn niezależnych, bez podawania przyczyny oraz informowania o zaistniałym fakcie.

 

V. REALIZACJA WIZYTY

 1. Voucher traktowany jest jako środek płatniczy. Klient posługujący się voucherem jest zobowiązany do okazania vouchera przed realizacją wizyty.
 2. Klient przedstawia pracownikowi firmy oryginał Vouchera uprawniającego go do korzystania z określonej usługi przed wykorzystaniem usługi.
 3. W przypadku nieposiadania vouchera fizjoterapeuci mogą żądać zapłaty pełnej kwoty zabiegu (depozyt).
 4. Fizjoterapeuta zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty/ przeniesienia terminu, w wyniku zadziałania siły wyższej.
 5. W przypadku, jeśli zajdzie konieczność odwołania wizyty/ przeniesienia terminu fizjoterapeuta nie będzie zobligowany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad wartość posiadanego Voucheru.

 

VI. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Vouchery są wydawane w formie zaproszenia.
 2. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 3. Podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje
  go w całości
 4. Integralną częścią Vouchera jest niniejszy Regulamin, który na życzenie klienta jest udostępniany na stronie internetowej pod adresem https://osteopatiabp.pl
 5. Wystawca Osteopatia i Fizjoterapia Piotr Kucharuk zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 6. W celu ciągłego ulepszania naszych usług i warunków korzystania z oferty, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zachęcamy naszych klientów do regularnego odwiedzania strony w celu zapoznania się z aktualnymi postanowieniami regulaminu. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu, chyba że określimy inny termin ich wejścia w życie.
 7. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez właściciele firmy Piotra Kucharuka, na stronie internetowej https://www.osteopatiabp.pl/index.php/regulamin-voucher, a poprzednie  wersje regulaminu tracą ważność.